RODO W FUNDACJI „AUXILIUM”

Fundacja „AUXILIUM” jest organizacją pozarządową, której celem jest szeroko rozumiana pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla osób dorosłych, młodzieży oraz rodzin. Realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, pacjentów, darczyńców, pracowników, wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji. Chcemy zapoznać Panią/Pana z przepisami, które aktualnie obowiązują, tak aby dać Pani/Panu pełną wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z Fundacją „AUXILIUM”

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Poza RODO w Polsce obowiązuje też ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która doprecyzowuje niektóre z zasad ochrony danych osobowych.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA „AUXILIUM” z siedzibą w Tarnowie, pod adresem: ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, Polska, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000773804, posiadająca numer NIP: 8733270521, numer REGON: 382691643

Definicja – dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko,  adres, telefon, identyfikator internetowy, stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1, lit. a, b, c, d, f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu:

 1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną. Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami, zleceniobiorcami. 
 2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Fundację. Ta podstawa przetwarzania dotyczy przypadków, gdy  przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co zawiera realizację celów Fundacji takich jak np. propagowanie w społeczeństwie misji Fundacji, poprzez dotarcie z pomocą m.in. psychologiczną, terapeutyczną, prawną do potrzebujących i wspieranie ich na różne sposoby, pozyskiwanie funduszy na realizację tej misji archiwalnych i statystycznych, prowadzenia i przechowania dokumentacji związanej z organizacją praktyki lub stażu, prowadzenia niezbędnych rozliczeń, informowania o działalności administratora i promocji działalności na stronach internetowych i portalach społecznościowych (na podstawie osobnej zgody).
 3. Korzystanie ze wsparcia Fundacji nie jest możliwe bez udzielenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.
 4. Pani/Pana zgoda jako rodzica/opiekuna prawnego jest nam również niezbędna do udzielenia przez Fundacje wsparcia osobie pozostającej pod Pani/Pana opieką. W tym przypadku również, korzystanie ze wsparcia Fundacji nie jest możliwe bez udzielenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Prawne zobowiązania, w naszym przypadku jest to np.: przekazanie materiałów na żądanie uprawnionego organu np.: sądu.

W związku z powyższym brak podania danych osobowych może skutkować odmową świadczenia usługi lub zawarcia umowy.

Zasady przetwarzania danych.

Dane w Fundacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych. Przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tzn: w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane klienta podlegają usunięciu z baz elektronicznych Fundacji „AUXILIUM” lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

Przekazywanie danych.

Pani/Pana dane będą mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom: instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa, grantodawcom, zgodnie z zapisami umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi, odbiorców świadczących na rzecz Administratora usług informatycznych, medycznych,. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Szczególnie kontrolujemy naszych podwykonawców i zawieramy stosowne umowy w tym zakresie.

Prawa osoby której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Zgodnie z RODO przysługują Państwu określone uprawnienia wobec Pani/Pana  danych i ich przetwarzania przez. 

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać.

Mają Państwo także prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Pamiętaj, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądanie ograniczenia zakresu przetwarzania danych lub ich usunięcia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej.

Dane osobowe nieletnich

Dane osobowe dzieci i młodzieży przetwarzamy za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgodnie z RODO dziecko w wieku 16 lat i więcej może samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@auxilium.edu.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Informacje o sponsorze
Działanie realizowane w ramach Laboratorium Prężności Społecznej Miasta